ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Προϋπόθεση για να γίνει κανείς μέλος της Φωτογραφικής μας Λέσχης είναι η αποδοχή του καταστατικού μας και η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.


Διαβαστε το καταστατικο μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ και τον διακριτικό τίτλο “ΗΔΥΦΩΣ”

ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΗΔΥΦΩΣ» και έδρα την Πάτρα, οδός Κύπρου 63.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι καθαρά καλλιτεχνικοί – πολιτιστικοί, μορφωτικοί και εκπαιδευτικοί με κύριο χαρακτηριστικό την διάδοση και καλλιέργεια της τέχνης της φωτογραφίας και την κοινοποίηση και προβολή αυτής σε ευρύτερο κοινό επί μη κερδοσκοπικής βάσης.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ – ΜΕΣΑ

Η πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας θα επιδιώκεται:

A. Με τη συμμετοχή των εταίρων, των δόκιμων μελών και των φίλων της Εταιρείας σε διαλέξεις, ελεύθερες συζητήσεις με θέμα την φωτογραφία, εκθέσεις φωτογραφίας και γενικά σε καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις που αφορούν την φωτογραφία.

B. Με τη λειτουργία ερασιτεχνικού εργαστηρίου φωτογραφίας.

Γ. Με την πρόσκληση προσωπικοτήτων που διακρίνονται γενικά στην τέχνη για διαλέξεις και συζητήσεις.

Δ. Με την δημιουργία χώρου που θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, φωτογραφικό αρχείο και με υποδομές για διαλέξεις και εκθέσεις.

Ε. Με την οργάνωση φωτογραφικών εξορμήσεων – εκδρομών.

ΣΤ. Με την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διδασκαλία τεχνικών φωτογραφικών θεμάτων, μεταξύ των εταίρων και των δόκιμων μελών ή από τρίτους προς τους εταίρους και τα δόκιμα μέλη, όσο και από τους εταίρους και τα δόκιμα μέλη προς τρίτους στα πλαίσια της εθελοντικής προσφοράς και συμμετοχής.

Ζ. Με την οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων φωτογραφίας και διαγωνισμών. Με την έκδοση λευκωμάτων των εταίρων, των δόκιμων μελών και φίλων της Εταιρείας, καθώς και με την συνεργασία με άλλες ομάδες και φορείς που ασχολούνται με την φωτογραφία και την τέχνη, γενικότερα.

Η. Η εταιρεία θα έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία “ΗΔΥΦΩΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ”.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

Δόκιμα μέλη μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, καθώς επίσης και πολίτες χωρών της αλλοδαπής, οι οποίοι παρευρίσκονται και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να μυηθούν στη τέχνη της φωτογραφίας μέσα από τις εκδηλώσεις της εταιρίας, με σκοπό στη συνέχεια να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρίας ως εταίροι.

Για να εγγραφεί κάποιος ως δόκιμο μέλος πρέπει να προταθεί από πέντε τακτικούς εταίρους και να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ., την οποία θα συνυπογράφουν οι προτείνοντες εταίροι, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού και τους Κανόνες Δεοντολογίας. Η αίτησή του εισάγεται στην πρώτη, από της υποβολής της, συνεδρίαση του Δ.Σ. Για να εγκριθεί η αίτηση χρειάζεται η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ., ο αιτών δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής στην Εταιρία, έως ότου λήξει η θητεία του Δ.Σ. από το οποίο απορρίφθηκε. Ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής, με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στους προκαθορισμένους από το καταστατικό χρόνους.

Τα δόκιμα μέλη μετέχουν στις εκδηλώσεις της εταιρίας, παρακολουθούν τα μαθήματα και εργαστήρια φωτογραφίας, τις διαλέξεις και συζητήσεις, χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη και το φωτογραφικό αρχείο της εταιρίας και μετέχουν στις φωτογραφικές εξορμήσεις και εκδρομές. Μπορούν επίσης να μετέχουν στις φωτογραφικές εκθέσεις και την έκδοση λευκωμάτων του καλλιτεχνικού έργου της εταιρίας αλλά μόνο αν η δουλειά τους εγκριθεί από την Καλλιτεχνική Επιτροπή (Κ.Ε.) της εταιρίας.

Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρείας, το δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της εταιρίας, το δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές ή αντιπροσωπείες, καθώς και στην συνεργασία με άλλες ομάδες και φορείς που ασχολούνται με την φωτογραφία.

Τα δόκιμα μέλη που έχουν υποβάλει αίτηση μετατροπής σε εταίρους, οφείλουν να υποβάλουν στην Κ.Ε. μία συνολική φωτογραφική εργασία, το είδος της οποίας θα καθορίζεται εκ των προτέρων από την Κ.Ε., με σκοπό τη προαγωγή σε εταίρους. Η φωτογραφική αυτή εργασία είναι δυνατόν να αποτελέσει θέμα έκθεσης των δόκιμων μελών με επιμέλεια της εταιρίας.

Την εισήγηση για εγγραφή ως εταίρου κάνει το Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, με βάση την πληρότητα της φωτογραφικής εργασίας που έχει υποβάλλει το δόκιμο μέλος.

Τα δόκιμα μέλη υπόκεινται στις οικονομικές υποχρεώσεις και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται για τους εταίρους, από την εγγραφή τους ως δόκιμα μέλη στην εταιρία και ανεξάρτητα της προαγωγής τους ή μη σε εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 5Α – ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, καθώς επίσης και πολίτες χωρών της αλλοδαπής, οι οποίοι παρευρίσκονται και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον τρία (3) έτη, ενήλικοι αδιακρίτως φύλου.

Για να εγγραφεί κάποιος στην εταιρεία ως εταίρος πρέπει να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εκτός αν παρήλθε η διάρκεια της αποστέρησης ή αποκαταστάθηκε. Επίσης πρέπει να έχει υποχρεωτικά διατελέσει δόκιμο μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

Ο νέος εταίρος εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και αφού έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου. Η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), εγκρίνει την εισήγηση του Δ.Σ. για κάθε έναν προτεινόμενο εταίρο ξεχωριστά.

Το δόκιμο μέλος δεν μπορεί να γίνει εταίρος σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους, από την ημερομηνία εγγραφής του ως δόκιμου μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν ενεργητικά στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας. Υποχρεώνονται επίσης να καταβάλουν την μηνιαία εισφορά τους την οποία ορίζει το Δ.Σ. που έχει δικαίωμα να την αναπροσαρμόζει. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ., δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές ή αντιπροσωπείες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας. Έχουν επίσης δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι βοηθάει στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας με γραπτή ή προφορική πρόταση τους στο Δ.Σ..

Οι Εταίροι, δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται να παρέχουν τις όποιες υπηρεσίες τους στην Εταιρία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, χωρίς καμία χρηματική αμοιβή για προσωπική εργασία. Επίσης δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται στην τήρηση των όρων του καταστατικού και των κανόνων δεοντολογίας.

Εταίρος που συμμετέχει με έργο του, είτε αυτό είναι φωτογραφία είτε οποιασδήποτε μορφής δημιουργία, σε εκδήλωση της εταιρείας αυτόματα παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων του έργου αυτού για τους σκοπούς της εκδήλωσης, αλλά και προβολής της εταιρείας, χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση, αλλά πάντα με την υποχρέωση της αναγραφής του ονόματος του δημιουργού, κάτω ή δίπλα από αυτό.

Οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας παραχωρεί έργο του για τους σκοπούς της εταιρείας όπως για φωτογραφικές εκθέσεις, φωτογραφικά λευκώματα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, φωτογραφικούς διαγωνισμούς ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση οργανωμένη από αυτή, τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη τυχόν προβλημάτων που προκύψουν σε περίπτωση που το έργο του παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία που ισχύει περί φωτογράφισης, βιντεοσκόπησης, πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβάσεων, να επιβάλλει στους εταίρους του τις ακόλουθες ποινές:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) προσωρινή διαγραφή μέχρι 6 μήνες και

γ) αποβολή.

Μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή εταίρου:

α) αν ο εταίρος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Εταιρεία,

β) αν ο εταίρος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της εταιρείας,

γ) αν ο εταίρος καθυστερεί για έξι (6) συνεχείς μήνες την υποχρεωτική εισφορά

δ) ο εταίρος καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και

ε) αν ο εταίρος προσβάλει με έργο ή με λόγο άλλο μέλος ή τη λέσχη σε σύνολο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο εταίρος που διώκεται πειθαρχικά, πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. σε απολογία, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Εάν δεν κατατεθεί απολογία, το Δ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτή. Αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στέλνεται με συστημένη επιστολή στον διαγραφόμενο εταίρο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης. Για να λάβει απόφαση διαγραφής εταίρου το Δ.Σ., πρέπει να είναι παρόντες έξι (6) εταίροι του Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν διαγράφεται ο εταίρος και στην περίπτωση αυτή αποφασίζει η Γ.Σ. των εταίρων, με απλή πλειοψηφία.

Εταίρος που αποβάλλεται με τις ως άνω νόμιμες διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό δεν δικαιούται καμία οικονομική ή υλική αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Εταίρος μπορεί να αποχωρήσει, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση διαγραφής από το μητρώο εταίρων προς το Δ.Σ., τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Ο Εταίρος που παραιτείται δεν έχει δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς του σε κάθε περίπτωση και υποχρεούται να παραδώσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου που τυχόν κατέχει.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από :

1) το δικαίωμα εγγραφής και μηνιαίας εισφοράς των εταίρων του, που ορίζεται σε 20 ευρώ και σε 10 ευρώ, αντίστοιχα.

2) έκτακτες εισφορές των εταίρων του μετά από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.

3) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις, που γίνονται δεκτές από το Δ.Σ.

4) εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις, οργανωμένες από την εταιρεία.

5) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Η εταιρία δεν συνάπτει δάνεια με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, οι δε αποφάσεις αυτής είναι δεσμευτικές. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε, σύμφωνα με το νόμο. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων εταίρων, την έγκριση του ισολογισμού, για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για αγορά ακινήτων ή υποθήκευση ακινήτων αυτής, για διάλυση της και γενικά για κάθε υπόθεση της, για την οποία έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο.

Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Ιανουάριο, μετά από γραπτή πρόσκληση του Δ.Σ., οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ., ή με πρόσκληση που αναρτάται στο γραφείο που έχει έδρα η εταιρεία, τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην τακτική Γ.Σ. διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά τον χρόνο που πέρασε και υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός του χρόνου αυτού, η έκθεση της ελεγκτικής, ο προϋπολογισμός, το πρόγραμμα του έτους που αρχίζει και εγκρίνεται η εγγραφή νέων εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 5.

Έκτακτες Γ.Σ. γίνονται, μόνο όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με έγγραφο που θα γράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει εταίρων. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. πρέπει να καλέσει τους εταίρους σε Γ.Σ. άμεσα. Αν η αίτηση αυτή των εταίρων δεν εισακουστεί, το αρμόδιο Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση τους, μπορεί να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. Η απόφαση ρυθμίζει και το θέμα της προεδρίας της Γ.Σ..

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (½) των οικονομικά τακτοποιημένων εταίρων, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ.. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (¼) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων εταίρων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων εταίρων.

Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται :

α) σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής, καλλιτεχνικής και εφορευτικής επιτροπής

β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση

γ) σε προσωπικά ζητήματα και διαγραφή εταίρων

δ) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ.

Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση αυτού του καταστατικού της εταιρείας, είναι απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον τριών τετάρτων (¾) των τακτικών εταίρων και η πλειοψηφία των παρόντων.

Ειδικά για να ληφθεί απόφαση της Γ.Σ. για διάλυση ή μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων της.

Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. εταίρος, εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την κίνηση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της εταιρείας από τη μια πλευρά και του εταίρου από την άλλη, ή του συζύγου του ή συγγενούς του προσώπου, με συγγένεια μέχρι και τρίτου βαθμού.

Στις Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή του προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη, τίθεται υπόψη της Γ.Σ. και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί ή όχι κατά πλειοψηφία.

Την εταιρεία διοικεί το Δ.Σ. αποτελούμενο από επτά (7) εταίρους, που εκλέγονται από τη Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία και με τη χρήση ψηφοδελτίου, κάθε δύο (2) χρόνια. Αναπληρωματικοί είναι οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι κατά τη σειρά της επιτυχίας τους.

Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιότητας και η συμμετοχή στο Δ.Σ. μέλους που είναι επαγγελματίας φωτογράφος καθώς και μέλους που είναι ταυτόχρονα μέλος σε άλλη φωτογραφική ομάδα, σύλλογο, εταιρία που εδρεύει στον Νομό Αχαΐας.

Οι εκλεγμένοι, κατά τις αρχαιρεσίες της Γ.Σ., συγκεντρώνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση του εταίρου που πήρε τις περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Δ.Σ. και να εκλέξουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Δ.Σ.

Οι αναπληρωματικοί αναπληρώνουν τους τακτικούς που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών.             Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή, η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ., χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του με θέμα την εκλογή του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο, με πρωτοβουλία του προέδρου αυτού ή γραπτή πρόσκληση τεσσάρων (4) τουλάχιστον εταίρων του, στην οποία θα γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται με γραπτή πρόσκληση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Είναι απαραίτητη η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον εταίρων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος για να γίνει απαρτία. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η ψηφοφορία γίνεται φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα.

Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση δραστηριοτήτων, οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της εταιρείας.

Κάνει εισήγηση στη Γ.Σ. για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξή της.

Συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα της εταιρείας, εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, οι οποίες απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλους τους εταίρους, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και πάρει σχετική απόφαση το Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Δ.Σ., κατόπιν απόφασης της Γ.Σ., χάνει την ιδιότητα του εταίρου του Δ.Σ. όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις της, (της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από τη σημείωσή στο βιβλίο των πρακτικών της).

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπεί την εταιρεία στις δικαστικές, διοικητικές ή άλλες γενικά Κρατικές Αρχές, όπως και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί κάθε φορά στο Δ.Σ. τις ενέργειές του.

Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο και δίνει εντολές για την είσπραξη κάθε εσόδου ή την πληρωμή κάθε δαπάνης ή υποχρεώσεως της εταιρείας βάση του προϋπολογισμού ή της πίστωσης που εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και τη καλή ταμειακή διαχείριση.

Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα γενικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και κρατάει την σφραγίδα, το βιβλίο μητρώου των εταίρων, το βιβλίο πρακτικών Εφορευτικής και Ελεγκτικής επιτροπής και το βιβλίο περιουσίας.

Επιμελείται την εν γένει συντήρηση και ευπρέπεια των γραφείων, του αναγνωστηρίου, τηρεί κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης.

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά της εταιρείας. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία που ορίζει ο νόμος.

Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίδεται στον Σύλλογο και δίνει αποδείξεις εισπράξεων. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από πεντακόσια (500) €. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε τράπεζα ή ταμιευτήριο με απόφαση του Δ.Σ.

Τις αναλήψεις διενεργεί ο Ταμίας με απόφαση του Δ.Σ. και το ένταλμα υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.

Τον ταμία όταν απουσιάζει αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ., που προτείνει ο ίδιος όταν συμφωνεί το Δ.Σ.

Σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. επικυρώνει τον απολογισμό που συντάσσει ο Ταμίας και προγραμματίζει τις πληρωμές.

Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο.

Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των εταίρων.

Για κάθε αγορά που θα πραγματοποιεί η εταιρία αξίας άνω των διακοσίων (200) € είναι η υποχρεωτική η λήψη δύο τουλάχιστον προσφορών από τους ανάλογους προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Ο οικονομικός έλεγχος της εταιρείας γίνεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Δ.Σ. τρόπο και συγχρόνως με αυτό. Αποτελείται από εκτός Δ.Σ. μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά. Η Ε.Ε. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρό της, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποχρεούται να ελέγχει τα οικονομικά βιβλία τουλάχιστον ανά εξάμηνο, ειδοποιώντας τον Ταμία πέντε (5) ημέρες νωρίτερα και μετά από κάθε έλεγχο να υποβάλλει πόρισμα στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11Α – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.)

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή (Κ.Ε.) εκλέγεται από τη Γ.Σ. όπως ακριβώς το Δ.Σ. και συγχρόνως με το Δ.Σ. για την ίδια με αυτό θητεία. Μέλος της Κ.Ε. μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μέλος της λέσχης ανεξάρτητα από το αν είναι μέλος του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Κ.Ε. αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη τους υπόλοιπους υποψήφιους. Η Κ.Ε. δρα συλλογικά με συντονιστή το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από την Επιτροπή.

Η Κ.Ε. έχει ως σκοπό την καλλιτεχνική αξιολόγηση κάθε φωτογραφικού έργου που θα τεθεί υπ’ όψη της από το Δ.Σ. και την σχετική υποβολή πορίσματος στο Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι φωτογραφικές εργασίες των δόκιμων μελών, οι αναρτήσεις στις φωτογραφικές εκθέσεις της εταιρίας, οι αναρτήσεις των φωτογραφιών στον ιστότοπο της εταιρείας, η χρησιμοποίηση φωτογραφιών σε εκδηλώσεις, λευκώματα κλπ της εταιρίας, η αξιολόγηση του υλικού σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει η εταιρία κλπ.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ (ΕΚΛΟΓΕΣ)

Οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., την Κ.Ε. και την Ε.Ε., γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια.

Κάθε υποψήφιος για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. ή της K.E. ή και της Ε.Ε., υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης.

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι δεν μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και μπορούν μόνο για την Κ.Ε..

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, οπότε αναρτάται πίνακας υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στην αίθουσα της συνεδρίασης, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Το Δ.Σ. μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κλπ για την ψηφοφορία.

Οι εκλογές γίνονται με σταυρούς προτίμησης και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική Συνέλευση πριν από τη ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων.

Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Κανείς υποψήφιος του Δ.Σ. ή της Ε. Ε. δεν μπορεί να μετάσχει στη εφορευτική επιτροπή.

Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμηση να θέσει μέχρι επτά (7) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για το Δ.Σ. μέχρι επτά (7) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Κ.Ε. και μέχρι τρείς (3) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Ε.Ε.

Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, από το ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., οι επτά (7) πρώτοι ως τακτικοί εταίροι του Δ.Σ. και οι επόμενοι επτά (7) ως αναπληρωματικοί.

Ομοίως από το ψηφοδέλτιο για την Κ.Ε., οι επτά (7) πρώτοι ως τακτικοί εταίροι της ελεγκτικής επιτροπής και οι επόμενοι τρεις ως αναπληρωματικοί.

Ομοίως από το ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε., οι τρεις (3) πρώτοι ως τακτικοί εταίροι της ελεγκτικής επιτροπής και οι επόμενοι τρεις ως αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των Εταίρων για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλητικά στο ποσό της εισφοράς τους. Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά τη διάλυση της Εταιρίας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους Εταίρους.

Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο ανάμιξη της εταιρείας σε πολιτικά κόμματα.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 13 άρθρα, ψηφίσθηκε ομόφωνα κατ’ άρθρο και στο σύνολο από τους ιδρυτές και τα νέα μέλη.

Προς πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε 3 πρωτότυπα, και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, καθένας από τους οποίους παίρνει από ένα όμοιο, τα δε υπόλοιπα θα κατατεθούν στην Α΄ΔΟΥ Πατρών και στο Πρωτοδικείο Πατρών για νόμιμη δημοσίευση.

διοικητικο συμβουλιο
Το Δ.Σ. της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας “ΗΔΥΦΩΣ” απαρτίζεται από τους:

Γιαννη Μπακαλακο
Γιαννη Μπακαλακο

Πρόεδρος

Μαιρη Τσαμη
Μαιρη Τσαμη

Αντιπρόεδρος

Παυλο Τουλιατο
Παυλο Τουλιατο

Ταμίας

Ιωαννη Ανδριοπουλο
Ιωαννη Ανδριοπουλο

Γραμματέας

Αγγελο Μπριασουλη
Αγγελο Μπριασουλη

Μέλος

Ηρω Αλεξοπουλου
Ηρω Αλεξοπουλου

Μέλος

Χαρη Μιχαλα
Χαρη Μιχαλα

Μέλος